فاکتورهای موثر بر مصرف خوراک طیور

فاکتورهای موثر بر مصرف خوراک طیور


فاکتورهای موثر بر مصرف خوراک فاکتورهای زیادی بر مصرف خوراک تاثیر دارند. از جمله می توان به دو عامل محیط و مدیریت اشاره نمود.

شکل خوراک از جمله فاکتورهای است که تاثیر قابل توجهی بر مصرف خوراک دارد بطوریکه در پلت هایی باکیفیت پایین به دلیل ایجاد خاکه بیشتر، موجب افت در مصرف خوراک شد. نتایج تحقیقات نشان داده افزایش سطح خاکه تاثیر معنی داری بر کاهش وزن و افزایش ضریب تبدیل داشته است.

امروزه استفاده از خوراک پلت در تغذیه جوجه های گوشتی افزایش چشمگیری یافته است. اما از طرفی استفاده از خوراک پلت با سطوح بالای خاکه تاثیر منفی بر افزایش وزن داشته و موجب بالارفتن ضریب تبدیل می گردد. بنابراین برای ایجاد بهترین عملکرد باید میزان مواد نرم و خاکه به حداقل برسد. دوآزمایش توسط شرکت Aviagen انجام شده که در آن اثر سطح خاکه مورد بررسی قرار گرفته است. این آزمایش تا 31 روزگی جوجه های گوشتی در منطقه ای از شمال شرق اروپا انجام شد. جیره کنترل بصورت خوراک کرامبل با کیفیت مناسب بود. تیمار 1 مخلوطی از 50 درصد خاکه و 50 درصد کرامبل یا پلت تهیه شد. خاکه توسط آسیاب غلطکی کرامبل و پلت به اندازه های کمتر از 5/0 میلیمتر تهیه گردید. تیمار 2 حاوی 100درصد خاکه بود.

نتایج نشان داد، در تیمار 1 افزایش وزن جوجه های تغذیه شده با 50 درصد خاکه، 7 درصد نسبت به جیره شاهد و تیمار 2 با 100 درصد خاکه، 20 درصد نسبت به شاهد افت داشتند.

همانطور که در نتایج مشاهده شد خوراک با کیفیت ضعیف بطور قابل توجهی عملکرد پرنده را در جیره های پایه گندم در منطقه شمال شرق اروپا کاهش داد. دومین بررسی بر اساس جیره پایه ذرت در شرایط آب و هوایی آسیا انجام شد. تیمارهای آزمایشی دقیقاً مشابه آزمایش قبل بود. در این آزمایش برای ایجاد خاکه از آسیاب چکشی با اندازه ذرات 5/0 میلیمتربه میزان 50 درصد استفاده گردید.

اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد مشابه آزمایش قبل بود. تیمار 1 با 50 درصد خاکه افزایش وزن را 5/4 درصد و تیمار 2 با 100 درصد خاکه، 19 درصد کاهش داد. ضریب تبدیل نیز در تیمار 1 ،2/2 درصد و در تیمار 2 ،1/6 درصد گزارش شد.

۱۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *