• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

تصاویر مراسم بهره برداری از خط جدید

تصاویر خطوط تولید

حضور در نمایشگاه بین المللی دام و طیور تبریز - 1398